IYF Center (ရန်ကုန်)

အမှတ်(၆-ဒီ)၊ နံ့သာနီလမ်း၊ နံ့သာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

ဦးစောသောမတ်(စ်) – ၀၉ ၄၂၁၀၇၉၂၂၇၊ ၀၁၃-၆၄၆၅၃၃